สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกวิชาภาษาไทยค่ะ
Hello สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บบล็อกภาษาไทย คะ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.4

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ 5

กลุ่มสาระเรื่อง การอ่าน เรื่องย่อย ขนมไทยไร้เทียมทาน เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระการเรียนรู้

- การอ่านจับใจความโดยการตั้งและตอบคำถาม
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

- สามารถบอกหลักการอ่านจับใจความโดยการตั้งและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

- สามารถตั้งและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

- นำคำตอบมาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาของตนเองได้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ ( เวลา 10 นาที )

- นักเรียนอ่านชื่อเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน และภาพประกอบแล้วสนทนาถึงความหมาย

ของชื่อเรื่องและความสัมพันธ์ สอดคล้องของภาพกับเรื่องถามประสบการณ์ในการทำขนม

ของนักเรียน

ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 6 คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการตั้งและตอบคำ

ถามแล้วแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่ม สรุปเป็นองค์ความรู้หากไม่เข้าใจให้ถามครู

3. นักเรียนอ่านในใจเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน ภายในเวลา 15 นาที

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมในใบกิจกรรมดังนี้

- ตั้งคำถามโดยใช้คำว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร เป็นตน

- นำคำตอบมาเรียบเรียงเป็นประโยคที่สอดคล้องกันด้วยสำนวนของนักเรียนเอง

- ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมารายงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ชี้

ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )

- ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน ข้อคิดที่ได้จากเรื่อง

ให้เพื่อนฟัง

4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

- แบบฝึกหัดหลังเรียน - แบบบันทึกอภิปรายกลุ่ม

5. กระบวนการวัดและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม - การรายงานหน้าชั้น - การทำงานกลุ่ม


6. แหล่งการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการเรียน

7. สื่อการสอน

- ใบความรู้ - ใบกิจกรรม - เอกสารประกอบการเรียน


8.บันทึกผลหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ 5

กลุ่มสาระเรื่อง การเขียนย่อความ เรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระการเรียนรู้

- การเขียนย่อความ

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

2.1 สามารถบอกลักษณะวิธีการเขียนย่อความได้

2.2 สามารถเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ ( เวลา 10 นาที )

- ครูนำนักเรียนสนทนาถึงงานเขียนที่มีขนาดยาว เช่น เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานว่าจะมีวิธีใด

ที่จะทำให้สนใจเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วและมีแต่ใจความสำคัญเท่านั้น

ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )

1. ครูให้ความรู้ในเรื่องการเขียนย่อความ โดยใช้แผนภูมิตามหัวข้อดังนี้

- ลักษณะการย่อความ

- รูปแบบการย่อความ

- วิธีการเขียนย่อความ

2. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 – 6 คน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาการย่อความ

แล้วอภิปรายกันภายในกลุ่ม

3. ให้ประธานกลุ่มรับใบกิจกรรมจากครู เขียนย่อความ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน


ตามรูปแบบโดยศึกษาข้อมูลจากการตอบคำถามและแผนภาพความคิดของเรื่อง

4. ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )

5. ครูสุ่มตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่อง การเขียนย่อความจากเรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน


6. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

- แบบฝึกหัดหลังเรียน

7. กระบวนการวัดและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม - การรายงานหน้าชั้นเรียน - การทำงานกลุ่ม

8. แหล่งการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการเรียน

9. สื่อการสอน

- แผนภูมิ - ตัวอย่างการเขียนย่อความ - ใบกิจกรรม

10. บันทึกผลหลังการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ 6

กลุ่มสาระเรื่อง การอ่าน เรื่องย่อย ขนมไทยไร้เทียมทาน เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระการเรียนรู้

- มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

- สามารถบอกมารยาทในการอ่านได้

- สามารถบอกวิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้

- สามารถอ่านหนังสืออย่างมีมารยาทและนิสัยรักการอ่านได้

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ ( เวลา 10 นาที )

- ครูนำหนังสือในห้องสมุดที่ใหม่ สมบูรณ์ และหนังสือที่มีรอยฉีกขาดให้นักเรียนดู และซักถามว่า

รู้สึกอย่างไรกับหนังสือสองเล่มนี้ และจะทำอย่างไรให้มีหนังสืออ่านได้นาน ๆ รวมถึงทำอย่างไร

ที่จะอ่านหนังสือได้ทุกวันจนติดเป็นนิสัย
ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )

1. ครูแจกใบความรู้เรื่องมารยาทและวิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แล้วให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา

2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 6 คน โดยให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องมารยาทและวิธีการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านพร้อมทั้งบันทึกลงในอภิปรายกลุ่ม

3. ครูสุ่มนักเรียนออกมารายงานเรื่อง มารยาทและนิสัยรักการอ่าน โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )

- ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียนเรื่อง ขนมไทยไร้เทียมทาน มารยาทและนิสัยรักการอ่าน

4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

- แบบฝึกหัดหลังเรียน - แบบบันทึกอภิปรายกลุ่ม

5. กระบวนการวัดและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม - การรายงานหน้าชั้น - การทำงานกลุ่ม


6. แหล่งการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการเรียน

7. สื่อการสอน

- ใบความรู้ - ใบกิจกรรม - เอกสารประกอบการเรียน

8. บันทึกผลหลังการสอนแผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 สัปดาห์ 6

กลุ่มสาระเรื่อง การฟัง การดู การพูด เรื่องย่อย ขนมไทยไร้เทียมทาน เวลา 2 ชั่วโมง

1. สาระการเรียนรู้

- การพูดเล่าเรื่อง

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / เนื้อหา

- สามารถบอกความหมายและหลักการพูดเล่าเรื่องได้

- สามารถพูดเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์หรือขั้นตอนได้

- มีมารยาทในการพูด

3. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ขั้นนำ ( เวลา 10 นาที )

- ครูนำภาพหรือของจริง ขนมกล้วยนึ่ง มาให้นักเรียนดู สังเกตลักษณะสี

กลิ่น แล้วสนทนาซักถาม

ขั้นจัดกิจกรรม ( เวลา 50 นาที )

1. ครูสาธิตการพูดเล่าเรื่อง การทำขนมกล้วยนึ่งให้นักเรียนฟังตามขั้นตอน

2. นักเรียนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าการพูดเล่าเรื่องของครูมีหลักในการพูด

อย่างไรบ้าง นำไปเขียนบนกระดานดำ

3. ครูให้นักเรียนศึกษาใบความรู้เรื่องความหมาย หลักการพูดเล่าเรื่อง

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 – 6 คน โดยให้นักเรียนฟังคำสั่งจากครู ครูให้

ความรู้เรื่อง

- มารยาทในการพูด โดยใช้แผนภูมิ ดังนี้

- พูดแนะนำตัวเองก่อนพูด

- พูดให้ชัดเจน ให้ได้ยินทั่วถึงทุกคน

- ตามมองดูผู้ฟัง กวาดสายตาดูผู้ฟังให้ทั่วห้อง

- ใช้น้ำให้สอดคล้องกับเรื่องเล่า

- ใช้ถ้อยคำสุภาพ นุ่มนวล น่าฟัง

- พูดตามลำดับขั้นตอน ก่อน – หลัง

5. นักเรียนในกลุ่มส่งตัวแทนออกมาพูดตามลำดับ โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ

ขั้นสรุป ( เวลา 10 นาที )

- ตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปบทเรียน การฟัง การดู การพูด จากเรื่องที่เรียน


4. เครื่องมือวัดผลประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม

- แบบฝึกหัดหลังเรียน


5. กระบวนการวัดและประเมินผล

- สังเกตการตอบคำถาม - การรายงานหน้าชั้นเรียน

6. แหล่งการเรียนรู้

- เอกสารประกอบการเรียน

7. สื่อการสอน

- ภาพหรือของจริงกล้วยนึ่ง - ใบความรู้ - แผนภูมิ

8. บันทึกผลหลังการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น